För att vi på Malmö Ridklubb ska kunna genomföra tävlingar behövs det ett antal funktionärer. Nedan finns en förteckning av de olika funktionärernas roller. Tänk på att ALLA kan hjälpa till! Det finns roller även för Er som inte är hästkunniga. Det viktiga är att vi håller en trevlig och uppmärksam attityd gentemot tävlande ekipage, publik, domare och andra besökande. Vi vill sträva efter att vara så goda representanter för Malmö Ridklubb som möjligt!

 

Funktionärsroller vid tävlingsarrangemang på Malmö Ridklubb

 

Tävlingsledare

Ska vara insatt i Svenska Ridsportförbundets Tävlingsreglemente (TR). Tävlingsledaren ansvarar för att alla huvudfunktionärer är väl insatta i sina uppgifter och kontrollerar att framridnings- och tävlingsbana är i ridbart skick. Tävlingsledaren ska finnas på plats hela tävlingen, vara behjälplig med att svara på frågor samt vara beslutsfattare.

 

Säkerhetsfunktionär

Ansvarar för riskbedömning och säkerhetsplanering före och under tävling för hästar, ryttare och publik. Svarar för att området utanför ridhus och paddockar är i presentabelt skick, att flaggor är hissade och skyltning är utförd.

 

Sekretariat

Skriver proposition och skickar denna till Skånes Ridsportförbund, tar emot fram startlistor samt skriver ryttarmeddelande och publicerar dessa på EquipeOnline. Sekretariatet tar även emot eventuella efteranmälningar och hjälper ryttarna tillrätta med startlistor. Andra uppgifter kan vara att ta fram aktuella startlistor till funktionärer, leverera bedömningsprotokoll och andra blanketter till domare och domarsekreterare. Sekretariatet sammanställer slutliga resultatlistor och skickar dessa till TDB. Svarar för IT, datorer, resultatskärmar och nätverk.

 

Domartorn

Funktionärerna i domartornet håller kontroll på resultaten och stöttar domaren i dennes arbete. Man får se tävlingen från bästa plats, men måste samtidigt vara hundraprocentigt uppmärksam och vaken, eftersom man hela tiden måste ha full uppsikt och kontroll på ekipagens prestation och resultat.

  • På hopptävlingar sköter man tidtagningen (med hjälp av automatisk tidtagning och stoppur), skriver hoppningsprotokoll samt skriver in resultaten i Equipe.
  • På dressyrtävlingar skriver man dressyrprotokoll (domarsekreterare), datorsekreterare eller är speaker.

Sjukvårdsansvarig

Ska se till att komplett Första Hjälpen-utrustning finns på tävlingsplatsen. Sjukvårdsansvarig ska vara tydligt skyltad, ha kunskap om Första Hjälpen samt ha utbildning i Vuxen HLR och Barn HLR. Som sjukvårdsansvarig ska du kunna tillkalla ambulans och vara med den skadade tills ambulansen anländer samt efter bästa förmåga stabilisera läget för den skadade. Ska även vid behov kunna tillkalla veterinär och hovslagare.

 

Parkeringsfunktionär

Viktigaste funktionären på tävlingen! Parkeringsfunktionären är första personen som ryttarna och besökarna möter på tävlingsplatsen. Man hjälper ryttarna till angivna parkeringsplatser och ser till att transporterna ställs i sådan ordning att alla får plats, även för i- och urlastning av hästarna. Parkeringsfunktionären ansvarar för iordningställande och skyltning till parkering, ordnar skottkärra och grep för att ryttarna ska kunna städa efter sin häst samt städning och återställande av parkeringsplats efter tävlingens slut.

 

Serveringsansvarig

Som serveringsansvarig ansvarar man för inköp av varor till tävlingsdagen, förbereder och städar i serveringen, tillagar och säljer varor samt städar serveringen efter tävlingens slut.

 

Serveringspersonal
Serveringen på Malmö Ridklubb brukar vara välbesökt under våra tävlingsdagar. Det serveras bland annat varma mackor, kakor, godis, läsk, kaffe, te och soppor. Uppgiften i cafeterian är att hjälpa till med försäljning, brygga kaffe, bre bullar, göra varma mackor samt att hålla snyggt i serveringen. Om man inte själv vill servera finns självklart möjligheten att baka något gott eller bidra med annat som serveringen sedan kan sälja på tävlingsdagen!

 

Prisansvarig

Som prisansvarig köper man in priser, rosetter och plaketter och ser till att de finns i god tid innan tävlingsdagen.

 

Banrivningsspersonal

Efter tävlingen skall banan rivas, all utrustning tillbaka på sina platser och ridhusen mockas.

 

 

Funktionärsroller vid hopptävling:

 

Banbyggnadspersonal

Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer banan tillsammans med banbyggaren. Man bygger upp hinder enligt banbyggarens instruktioner, mäter in rätt avstånd mellan hinderna samt smyckar tävlingsbanan med eventuella blommor, växter och annat pynt. Hinder till framhoppningen skall byggas samt att läktaren sopas och städas från skräp.

Banchef

Ansvarar för att rätt hindermaterial finns till respektive klass både på framridningen och tävlingsbanan och att tävlingsbanan är iordningställd och kontrollerad innan klassen startar. Banchefen ska även se till att banpersonal finns tillgänglig under klassens gång. Efter avslutad tävling ska framridningen och banan, tillsammans med banpersonalen, plockas undan samt att läktaren ska städas från skräp.

 

Banpersonal

Som banpersonal finns olika uppgifter att tillgå.

  • Banfunktionärer befinner sig inne på tävlingsbanan och står placerad på lämpligt ställe, exempelvis vid något hinder eller i något hörn, för att inte stå i vägen för den som tävlar. Efter det att ekipaget har gått i mål ska man vid eventuella nedslag vara snabb med att ta upp bommar och platta till ojämnheter i underlaget. Man ska under pauser mellan kategorier hjälpa till att justera hinder och bana med instruktioner från banbyggaren.
  • Flaggare står vid start- eller mållinjen (eventuellt även vid startlinjen till omhoppning om sådan finns för klassen) och flagga när ekipaget passerar för att funktionärerna i domartornet ska kunna registrera tiden med hjälp av stoppur.
  • Det ska finnas en ringmaster vid insläppet till tävlingsbanan och en vid utsläppet, för att hjälpa ekipagen in och ut. Ringmastern vid insläppet ska ha tillgång till aktuell startlista för att kunna ha koll på den rätta turordningen.

 

Framhoppning

Det behövs två personer som kallar in ekipage från framridningen till framhoppningen. Man ansvarar för att det finns rätt antal ekipage på framhoppningsbanan samt ser till att framhoppningshinderna inte höjs mer än 10 cm högre än klassen.

 

Ringmaster

Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

 
 

Funktionärsroller vid dressyrtävling:

 

Banchef:

Ansvarar för att det byggs bana enligt de mått som tävlingen ska ridas på.

 

Banbyggnadspersonal

Innan tävlingen (oftast dagen före) bygger en grupp funktionärer upp dressyrbanan enligt de mått som tävlingen skall ridas på. Domarbord med stolar ställs fram, läktaren sopas och städas från skräp samt att tävlingsbanan smyckas med eventuella blommor, växter och annat pynt.

 

Löpare

Som löpare gäller det att vara snabb i fötterna. Man fungerar som en budbärare mellan domaren (domarsekreteraren) och sekretariatet för att levererar ekipagens dressyrprotokoll.

 

Ringmaster

Ringmastern hjälper ekipaget in och ut från tävlingsbanan. Man har med hjälp av aktuell startlista kontroll på den rätta turordningen.

 

­­­­­­­­­­­­­­­­
___________________________________________________________________________

 

Det blir en hel del funktionärer som behövs för att vi ska kunna hålla tävlingar. Utan funktionärerna kan vi tyvärr inte hålla någon tävling. Ju fler som är villiga att hjälp till, desto snabbare och smidigare går också tävlingen, så all hjälp mottages tacksamt! Dessutom kan det vara både intressant och lärorikt att faktiskt se andra tävla. Och dessutom väldigt roligt! J

 

Om Ni är intresserade av att funktionera vid någon av Malmö Ridklubbs tävlingar, hopp- såväl som dressyrtävlingar är Ni varmt välkomna att höra av Er till oss i tävlingsgruppen.