Policy gällande hästhållning och -hantering är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa. Policyn är en vägledning i arbetet med hästar, skall ständigt hållas levande och ska därför även uppdateras och utvecklas vidare. Den ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt följa gällande lagstiftning. Personal vid Malmö Ridklubb ansvarar för att policyn kommuniceras och den gäller vid all skötsel, ridning och hästhantering. Policyn är att jämställa med arbetsplatsen säkerhetsföreskrifter.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner samt visar ordningssinne och en god servicemedvetenhet. Arbetet med och kring hästen ska ske rationellt, effektivt, ekonomiskt, ergonomiskt riktigt och med för uppgiften lämplig klädsel. Svåra olyckor i samband med ridning eller hantering av häst, förekommer i de flesta fall beroende på slarv och i mer sällsynta fall p.g.a. okunskap.

Detta dokument är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar och har sin grund i Svenska Ridsportförbundets säkerhetsanvisningar. Ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt, dvs. vilket förhållnings- och arbetssätt skall jag ha för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum och dessutom med ett säkerhetstänkande. För att minska antalet framtida hästolyckor samt för att höja den yrkesmässiga standarden har personal vid Malmö Ridklubb ett särskilt ansvar som normgivare. Malmö Ridklubbs personal visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och är goda förebilder.

Policyn finns även att ladda ner här som PDF


Kläder och Personlig skyddsutrustning

Stallarbete
Lämpliga långbyxor, grova skor, stålhätta rekommenderas. Kläderna ska vara hela och ”rena”. Hjälm ska ALLTID användas vid in och utsläpp av hästarna till och från hagen. Detta gäller ALLA positioner på vägen (även om man öppnar/ stänger grinden vid hagen). Undantag vad det gäller skor är vid träning och uppvisning av häst vid hand i trav då lättare skor kan användas. Uppsatt hår. Handskar bör användas. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under häst- och anläggningsvård eller hantering av häst. Klädseln ska ge ett yrkesmässigt professionellt och säkerhetsmässigt intryck.

Smycken
Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte tillåtet. Övriga smycken bör vara diskreta, dvs ej hängande eller lösa smycken, för att inte kunna utgöra en säkerhetsrisk.

Mobiltelefon
Mobiltelefon används inte till häst eller vid hanterande av häst. Undvik att tala i telefon vid stalltjänst och hantering av häst.

Hundar
Lektionssalar, ridhus och ridbanor ska vara fria från hundar. Det är tillåtet att ha hundar på läktare, under förutsättning att de inte stör verksamheten. Koppeltvång råder på anläggningarna. Det är upplockningstvång för alla på anläggningen.

Ridning
Hjälm (CE-märkt), ridbyxor, ridstövlar (som passar i stigbyglarna) eller ridskor av nätt modell (skor med stålhätta rekommenderas ej vid ridning).
Handskar bör bäras och håret ska vara uppsatt.
Skyddsväst ska bäras av alla under 18 år. För övriga är skyddsväst en rekommendation.

Longering, tömkörning och löshoppning
Ändamålsenlig klädsel se ridning, hjälm, pisk, handskar och lämpliga skor.


Hantering av hästar

Leda häst

Utrustning
Grimma används tillsammans med grimskaft eller träns används tillsammans med tyglar. Hästen kan även ledas med kedjegrimskaft eller stigbett. Kedjegrimskaftet placeras under hakan på hästen. När vi leder hästarna har vi hjälm.

Genomförande
En häst i taget förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft gäller. Är hästen utrustad med träns leds denmed tygeln nedtagen. Häst med sadel leds med stigbyglarna uppdragna.

Genom dörr
Öppna dörren helt och ställ upp den med därför avsedd hake. Därefter stängs dörren. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något. När det gäller ytterdörrarna SKA de ALLTID haspas när de är öppna!

I stallgång
Grimma och grimskaft används. Stallgången samt skötselplatsen ska alltid vara fri från saker som kan skada hästen.

_______________

Hagutsläpp

Utrustning
Grimman ska sitta på ett lämpligt sätt – inte för liten eller för stor. Personalen ansvarar alltid för att täcket sitter ordentligt på hästen innan hästen släpps ut. Hjälm ska ALLTID bäras och man får bara leda en häst i taget.

Genom grind
För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.
Stäng grinden – släpp hästen – backa ett steg och gå lugnt därifrån.

Släpp av flera hästar
För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd(minst 3 meters lucka). Vänd dem mot staketet med avstånd 2 m från staketet, håll vänster hand över nosryggen, öppna nackremmen och lossa grimskaftet, släpp samtidigt på given signal.
OBS! Visitera ALLTID hagen innan och efter hästen har vistats i hagen. Grimmor, täcken eller andra föremål får inte ligga kvar i hagen.

Stängd grind
Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp. Översynen ansvarar den för som släpper häst i hagen.

Gräshagar
Gräshagen används enligt anvisning av verksamhetschef.

Lastning
Träns med tyglar eller grimma med kedjegrimskaft. Hjälm samt handskar ska bäras vid lastning av alla hästar.
Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Vid lastning av unga, oerfarna, svåra och okända hästar skall man alltid vara minst två personer.


Ridning

Upp- och avsittning
I ridhus/på ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Två eller fler ryttare ställer upp på en linje och upp-/avsittning sker samtidigt.
På- och avklädning av jackor och täcken sker avsuttet eller om annan person håller i hästen. Klädsel och täcken placeras på avsedd plats i ridhus/på ridbana.
Uppsittningspallar ska vara placerade på avsedd plats.

Ridhus
Vid inträde i ridhus, knacka, invänta svar, fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma.

Ridning i grupp
Tänk på att alltid hålla säkerhetsavstånd på ca 3 m. Gäller även vid upp- och avsittning.

Hoppning
Hoppning sker under lektionstid. Hoppning med privatuppstallade hästar sker under eget ansvar. Använt material skall ställas tillbaka på anvisad plats.

Löshoppning
Bygg upp tydliga och säkra avspärrningar enligt gängse normer. Löshoppning sker alltid med ansvarig lärare.

Uteridning
Uteridning för ridskolan sker två och två eller i grupp. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/ hästen.

Longering och tömkörning
Inspänningar och linor tas på/av i mitten av ridbanan.


Skötsel och stallrutiner

Kontroll av stallet
När man kommer till stallet på morgonen bör man iaktta vissa saker:
Stalluft: Vi eftersträvar en jämn temperatur, med god luftomsättning.
Stämning: Notera om det finns något tecken på oro eller om någon häst visar annat avvikande beteende.
Ordning: Kontrollera att all inredning är hel samt kontroll om ströbäddarna är som vanligt. Vid avvikelse meddelas ansvarig.

Häst i box
Hästar sköts i respektive box eller i avsedd skötselplats. Vid mockning, skötsel och hantering av häst i box binds hästen alltid upp med grimskaft. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas ellersläpps står skötaren mellan hästen och boxdörren, för att undvika att bli instängd.

Mockning
Om hästen är kvar i boxen bind upp den. Visitera hästen och rätta till täcke. Kontrollera krubba, vattenkopp/ hink och box. Rengör krubba och vattenkopp/ hink. Gör rent bädden allt gödsel och blött ska tas ut. Strö efter behov. Se till att hästen har tillräcklig strömängd så att den vågar urinera samt kunna ligga ner utan risk för liggsår. Högar i gödselcontainer slätas ut. Efter mockning krattas gårdsplanen samt sopning runt gödselcontainer.

På/ avtag av täcke:
Täcke på: börja med att knäppa bogspännena först, sedan bukgjordarna och sist bensnöre. Täcke av: börja med att knäppa upp bensnöre, sedan bukgjordarna och sist bogspännena. Täcken hängs på avsedd plats när de inte används.

Foder
Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort. Ändringar på foderkort görs av hästansvarig. Hästarna fodras alltid först med grovfoder och sedan kraftfoder. Kolla alltid tillgången till vatten vid varje fodring. Vattenhink rengörs dagligen. Kontrollera alltid fodrets kvalitet. Lukta känn, titta noggrant på fodret använd bara foder av bra kvalitet.

Dörrar
Dörrar ska alltid vara reglade om de ska vara öppna annars måste de vara ordentligt stängda.

Hagar
Hästarna går i hage enligt hagschema. Mockning av hagar ska ske regelbundet för att minimera parasitangrepp. Kontrollera staket o.dyl varje dag, vid avvikelse meddela ansvarig.

Visitation/ hälso-sjukvård
Noggrann visitation kan göra att du på ett tidigt stadium kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Hästarna visiteras i anslutning till stalltjänst samt före och efter ridning. Alla skador, brister i hovbeslag etc. anmäls till ansvarig. Om hästen blir sjuk meddelas hästansvarig. Elev utför inte på eget initiativ behandlingar (undantag tvätt av småsår). Endast personal tillkallar veterinär. Läkemedel hanteras på ett säkert sätt och förvaras i låsbart skåp. Vid medicinering i fodret iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst. Häst förflyttas inte till annan box utan medgivande från hästansvarig.

Hästens dagliga vård
Hästen får en basskötsel, visitation och rykt, varje dag för att må bra. Checklista:

  • Hästen binds upp vid all skötsel
  • Visitera
  • Massera bort all smuts, svett, lösa hår med gummiskrapa
  • Borsta av och rykta.
  • Hasspetsar kan rengöras med blöt svamp
  • Rengör man och svans samt under svansrot. Plocka halm/spån ur svansen. Var sparsam med att borsta svansen
  • Håll rent runt ögon och näsborrar
  • Tvätta skapet vid behov
  • Kratsa hovarna och vid behov, skölj bort sand, lera och träck.
  • Tvätta bort gula fläckar på skimlar.
  • Tvätt av hela hästen sker enligt anvisning av stallchef, hästen hålls i första hand ren genomrykt.
  • Frisering sker enligt anvisning från hästansvarig
  • Klippning och täckning sker enligt stallchefs/stallförmans anvisningar. Skyddshår runt nos får ej tas bort.

Utrustning
Utrustningen hålls hel och ren. Utrustningen skall putsas, bettet sköljas och kontrolleras efter varje ridpass för att undvika skador och småsår på hästen och för att se till att inget är på väg att gå sönder. Elev som önskar rida i egen sadel eller annan utrustning får endast göra detta efter medgivande från ansvarig.

Ordning
Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Vid ridning skall alla borstar, täcken o dyl. ha plockats undan innan man går ut. Skötselplatsen och stallgången ska alltid vara fria från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt. Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

Servicemedvetenhet
Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla och hjälper de tillrätta som behöver det.

Malmö Ridklubb

.