Välkommen till Malmö Ridklubbs årsmöte söndagen den 20 mars klockan 15.00 på Malmö Ridklubb.

Den som vill lämna in en motion eller förslag för årsmötet att behandla ska senast den 27 februari kl 23.00 ha skickat in sin motion/ förslag till kansliet@malmoridklubb.se.

För att kunna planera fika ser vi gärna att ni föranmäler er till årsmötet. Anmälan skickas till kansliet@malmoridklubb.se senast den 13 mars.

Dagordning årsmötet 20 mars 2022.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12, Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet
13, Val av ordförande för föreningen
14, Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
17. Val av en revisor, revisorssuppleant och en lekmannarevisor
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20, Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud, alternativt delegering av valen till styrelsen.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år,
22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.

      a) Framläggande av budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret
23, Sammanträdets avslutande.

 

Handlingar inför årsmötet:

Motion nr 1:

Bakgrund: Jag tycker att alla hästar som går i ridskoleverksamheten bör finnas med bild och presentation under fliken ”Våra Hästar” på MRs hemsida. Den verkar inte vara riktigt uppdaterad. Jag ser att det saknas en del ridskole-/sponsor-hästar/ponnyer som jag har sett när jag jobbat med tävlingar på klubben under året som gått.

Förslag: Håll informationen uppdaterad kontinuerligt. För att inte den anställda personalen ska behöva lägga tid på att redigera i ”Våra Hästar” fliken kanske det finns någon medlem i föreningen eller någon styrelsen som skulle kunna tänka sig att göra detta på sin fritid som en ideel insats?

Vänliga Hälsningar

Ursula Larsson

Styrelsen beslutar stämman att bifalla motionen.

 

Motion nr 2: 

Bakgrund: Vi har många duktiga ryttare (både privatekipage och lektionsryttare) som representerar klubben både på tävlingar på hemmaplan och på andra tävlingsplatser runtom i Skåne. Jag tycker vi bör uppmärksamma alla dessa modiga ekipage i någon mån. Jag tänker att det kan ge positiva signaler och peppa dem som vågar ge sig ut i hetluften samt kanske också öka känslan av gemenskap för de ekipage som inte står uppstallade på klubben och som därför är lite mer anonyma.

Förslag: Att i slutet av året tacka alla med namn och häst för att det har ställt upp och tävlat för vår fina klubb under året som gått och önska dem lycka till inför kommande år. Förslagsvis på vår hemsida.

Vänliga Hälsningar

Ursula Larsson

Styrelsen beslutar stämman att bifalla motionen.

 

Årsberättelse/ Revisionsberättelse Malmö Ridklubb 2021

 

Varmt Välkomna!