Årsmötet 23 augusti är inställt mer information hittar ni här

Med anledning av Svenska Ridsportförbundets rekommendationer har Malmö Ridklubbs årsmöte inte gått att genomföra som planerat tidigare i vår och vi har p.g.a av coronapandemin blivit tvungna att flytta fram årsmötet till den 23 augusti 2020 klockan 15.00.

Vi bestämmer först några dagar innan hur och i vilken lokal årsmötet ska genomföras. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med lokalfrågan. Vi vill gärna veta om Du har för avsikt att komma. Vänligen skicka in anmälan senast 18 augusti till styrelsen@malmoridklubb.se eller genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också anmäla dig genom att lägga ett kuvert i vår brevlåda vid parkeringsplatsen med ditt för- och efternamn samt kontaktuppgifter.  

Stort tack på förhand för din hjälp. Varmt välkomna!

Styrelsen
Malmö Ridklubb


Handlingar  till årsmötet:

1. Förslag till ändrade MR stadgar för årsmöte 2020-08-23

2. Handlingsplan mot mobbning och trakasserier Malmö Ridklubb av år 1920

3. Motioner 2020 med komentarer

4. Årsberättelse/Revisionsberättelse Malmö Ridklubb 2019

5. Valberedningens förslag


Dagordning årsmötet 23 augusti 2020.

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Faststäliande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12, Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 17 andra stycket angivna antalet
13, Val av ordförande för föreningen
14, Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
IG, Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
17. Val av en revisor och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter I valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20, Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud, alternativt delegering av valen till styrelsen.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år,
22. Övriga ärenden som enligt § 13 kan upptas till beslut på årsmöte.
23, Sammanträdets avslutande.